ОТВОРЕНО ПИСМО ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЧУКАРИЦА / AN OPEN LETTER TO THE CITY MUNICIPALITY OF CUKARICA

Поштована госпођо Надо,

у прилогу Вам шаљем фотографију Солар фабрике која се налази у немачком граду Фрајбургу. Ја као одговорно лице Удружења Математичара поставио сам проблем да власници поменуте фабрике изграде на макишкој страни, на месту где је 1928. год. била изграђена друга термоелектрана која се звала Електро Макиш, сличну или потпуно исту фабрику која би производила пријемнике електричне енергије сунца познате под именом Фотоволтаици. Са изградњом поменуте фабрике започела би изградња сто посто еколошки чисте математичке, тј. индустрије Сунца Србије, почевши од поменуте фабрике преко Остружнице према југу Србије. Садашњи назив улице Обреновачки пут би био замењен називом Пут Сунца Србије а макишка страна би добила званичан назив Долина Сунца Србије а Ада Циганлија због близине Долини Сунца била би замњена са АДА Сунца Србије. Дакле у Математици сваки математички проблем се на почетку напише и непрекидно решава док се не реши. Тако сам ја овај проблем написао и почео 1990. год. да решавам тиме што сам као физичко лице купио монтажне пословне објекте на површини од 360 квадрата, те сам у Статуту Удружења написао да поменуте пословне објекте поклањам Удружењу Математичара у којима ће математичари, физичари и инжењери решавати поменути проблем изградње Математичке, тј. индустрије Сунца Србије, тиме би градска општина Чукарица била позната у Србији и у Европи као градска општина Сунца слична Фрајбургу који је познат као светска престоница Сунца. За почетак, може ли руководство градске општине Чукарица са руководством града Фрајбурга да потпише Меморандум о изградњи Солар Фабрике на градској општини Чукарица.


Са неограниченим поштовањем, Ненад.

Dear Ms. Nada,

 

I am attaching a photo of the Solar Factory located in the German city of Freiburg. I, as the responsible person of the Association of Mathematicians, posed the problem that the owners of the aforementioned factories should build on the Makis side, on the spot where in 1928. another thermal power plant called Elektro Makis was built, a similar or exactly the same factory that would produce solar energy receivers known as Photovoltaics. With the construction of the aforementioned factory, the construction of a hundred percent ecologically pure mathematical, ie. of the Sun of Serbia industry, starting from the aforementioned factory via Ostruznica towards the south of Serbia. The current street’s name Obrenovacki put would be replaced by the name Put Sunca Srbije, and the Makis side would receive the official name Dolina Sunca Srbije, and Ada Ciganlija, due to its proximity to the Sun Valley, would be replaced with ADA Sunca Srbije. So in Mathematics, every mathematical problem is written at the beginning and continuously being solved until it is finally solved. That’s how I wrote and started this problem in 1990. to solve it, by the fact that I, as a natural person, bought prefab business facilities on an area of 360 square meters, and I wrote in the Statute of the Association that I am donating the mentioned business facilities to the Association of Mathematicians, in which mathematicians, physicists and engineers will solve the mentioned problem of building the Mathematical, i.e. of the Sun industry of Serbia, thus the city municipality of Cukarica would be known in Serbia and in Europe as a city municipality of the Sun, similar to Freiburg, which is known as the world capital of the Sun. To begin with, can the leadership of the city municipality of Cukarica sign the Memorandum with the leadership of the city of Freiburg on the construction of the Solar Factory in the city municipality of Cukarica.


Sincerely, Nenad.

 

Објављено у МАТЕМАТИЧКИ НОВАЦ СУНЦА СРБИЈЕ И СВИХ ЗВЕЗДА ЗВЕЗДАРНИЦЕ