ОТВОРЕНО ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД / AN OPEN LETTER TO THE PRESIDENT OF THE STARI GRAD MUNICIPALITY

Поштовани,
Након нашег пријема и разговора са уваженим председником Градске општине Стари град ______________ и господином ________________, сходно вашем предлогу, наше Удружење математичара и физичара, информатичара, астронома и посебно интелигентних алгебричара Сунца Србије, дакле: ђака, студената, инжињера, професора и индустријалаца заинтересованих за решавање проблема коришћења Гаусове интелигентне инфинитезимале у физици високих енергија Сунца као звезде, из Београда, са осталим подацима на меморандуму, подноси иницијативу и предлог да се на зградама Математичке гимназије и Прве гимназије у Београду и Математичког факултета у Београду поставе Електричне централе Сунца, које би неисцрпну енергију Сунца претварала у електричну енергију за добробит студената, ђака и осталих корисника наведених установа.

Наше удружење окупља велики број интелектуалаца а посебно има добру комуникацију са домаћим фирмама произвођачима потребних компоненти за постављање односно изградњу Електричних централа Сунца.

С тим у вези ми као непрофитна организација која у свом програму има идеје кориштења неисцрпне енергије Сунца за добробит грађана Србије и уопште човечанства, спремни смо да дамо свој допринос како би наша идеја заживела и достигла остварење.

Ово поткрепљујемо и чињеницом да смо такву Електрану централе Сунца, већ поставили на зграду Установе за децу без родитељског старања и посебних потреба у Тиршовој улици у Београду. 

У прилогу достављамо већ дате сагласности наведених гимназија.

Отворени смо и за интеграцију нашег удружења у водећу политичку партију СНС.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА
професор Ненад Ђукић 

—————————————————————————————————-

Dear Sir,

After our reception and conversation with the respected president of the City Municipality of Stari grad __ and Mr. ____, according to your proposal, our Association of Mathematicians and Physicists, Computer Scientists, Astronomers and especially more intelligent algebraists of the Sun of Serbia: pupils, students, engineers, professors and industrialists interested in solving the problem of using Gauss’s intelligent infinitesimal in the physics of the high energies of the Sun as a star, from Belgrade, with other data on the memorandum, submits an initiative and a proposal to install solar power plants on the buildings of the Mathematics High School and the First High School in Belgrade and the Faculty of Mathematics in Belgrade, which would convert the inexhaustible energy of the Sun into electricity energy for the benefit of students, pupils and other users of the mentioned institutions.

Our association gathers a large number of intellectuals, and has especially good communication with domestic companies, producers of the necessary components for the installation or construction of the Solar Power Stations.

In this regard, we as a non-profit organization, which in its program has ideas of using the inexhaustible energy of the Sun for the benefit of the citizens of Serbia and humanity in general, are ready to give our contribution so that our idea can come to life and reach its realization.

This is supported by the fact that we have already installed such a power plant of the Sun on the building of the Institution for children without parental care and special needs in Tiršova street in Belgrade.
In the attachment, we submit the already given consents of the mentioned high schools.

We are also open to the integration of our association into the leading SNS political party.

With respect,

PRESIDENT OF THE ASSOCIATION
Professor Nenad Đukić

Објављено у МАТЕМАТИЧКИ НОВАЦ СУНЦА СРБИЈЕ И СВИХ ЗВЕЗДА ЗВЕЗДАРНИЦЕ