Писмо одговорног лица сенатору Mitt Romney

Поштовани господине Romney,

Неограничено Вам хвала што ми редовно шаљете разне информације о вашем цењеном раду. У прилогу овог дописа шаљем Вам документа из којих можете сазнати да сам заинтересован да индустријалци сунца државе Јуте – САД решавају проблеме изградње математичке тј.  индустрије Сунца САД и ЕУ. За почетак,  дуж обала мора САД и ЕУ постављали би пријемнике електричне енергије Сунца произведене искључиво у фабрикама Јуте. Једино фабрике из Јуте имају право да произведу пријемнике електричне енергије Сунца, јер је амерички физичар  Daryl Chapin, који је у Bell Labs радио 1930. године као физичар почетник који је за ту лабараторију патентирао ауторство пријемника електричне енергије Сунца, такође и аутор математички интелигентно написаног уџбеника Електрична енергија Сунца, из којег се види да су САД једини власници интелектуалне својине коришћења енергије сунца као звезде. Зато је САД једина држава у свету која има регистровани патент за производњу фотоволтаика.

У прилогу Вам прилажем и математички доказ Питагорине теореме који је са својим когресменима написао двадесети амерички председник James Abram Garfield. Посто је господин Garfield био републиканац, управо због господина Garfieldа Реубликанска странка је математички најителигентнија политичка странка у свету. Моја заинтересованост је сто процетна да у Србији изградимо индустрију Сунца која би била слична индустрији Сунца Јуте. Пријемници произведени у Србији постављали би се дуж обала сунца ЕУ, а пријемници произведени у Јути постављали би се дуж обала сунца САД и дужином моста сунца Титаник.

Можете ли ово писмо проследити господину Доналду Трампу заједно са свим документима, а моја је заитересованост да господин Донланд Трамп када буде победио на новембарским изборима Вас предлози за свог подпредсеника, а на следећим изборима 2024 када будете Ви изабрани за предсаника УСА да Ви Доналда Трампа узмете за потпредедника. На тај начин, изградњом индустрије Сунца УСА и ЕУ, уписали бисте народ УСА и ЕУ на платни списак сунца на неограничено време и износ новца, а обале сунца УСА и ЕУ биле би осветљене исто као кад је у вече 21. септембра 1823. године била осветљена соба Јозефа Смита која је је била светлија него у подне. За почетак, индустријалци Сунца Јуте осветлили би обале Сунца УСА и ЕУ, а затим на сличан начин и целу планету земљу. Светло сунца којим би осветлили обале сунца УСА и ЕУ, а затим и целу планету земљу звала би се светлост Јозефа Смита.

Са неограниченим поштовањем,    

Ненад Ђукић,

Dear Mr. Romney,

Thank you very much for regularly sending me various information about your esteemed work. Attached to this letter, I am sending you the documents from which you can find out that I am interested in the matter of solar industrialists of the state of Utah, USA, solving the problems of building mathematical, ie. US and EU solar industries. For a start, along the coasts of the sea, the US and the EU would install solar energy receivers produced exclusively in Utah factories. Only Utah factories have the right to produce solar energy receivers, because the American physicist Daryl Chapin, who worked at Bell Labs in 1930 as a novice physicist who patented the authorship of solar energy receivers for that laboratory, is also the author of a mathematically intelligently written textbook Electrical Power of the Sun from which it can be seen that the United States is the sole owner of the intellectual property of using the solar energy of the sun as a star.

Attached is the mathematical proof of Pythagoras’ theorem written by the twentieth American president James Abram Garfield with his fellow congressmen. Since Mr. Garfield was a Republican, it is precisely because of him that the Republican Party is mathematically the most intelligent political party in the world. I am one hundred percent interested in building a solar industry in Serbia that would be similar to the Utah sun industry. Receivers made in Serbia would be placed along the EU’s shores, and receivers made in Utah would be placed along the US’s shores and along the length of the Titanic Sun Bridge.

Could you please forward this letter to Mr. Donald Trump along with all the documents? It is my greatest wish that Mr. Donald Trump, when he wins the November elections, chooses you as his vice president, and in the next elections in 2024 when you are elected US president, to take Donald Trump as your vice president. In this way, by building the USA and EU solar industry, you would put the people of the USA and the EU on the sun’s payroll for an unlimited time and amount of money, and the US and EU sun shores would be lit in the same manner as when Joseph Smith’s room was lit on the evening of September 21, 1823, which was brighter than noon. To begin with, the Utah Sun industrialists would illuminate the shores of the sun of the USA and EU, and then in a similar way the entire planet earth. The light of the sun which would illuminate the shores of the sun of the USA and the EU, and then the entire planet earth, would be called the light of Joseph Smith.

And finally, could you recommend a factory where we would buy photovoltaics in containers exclusively and only from a factory that produces photovoltaics in Utah? It is very important that it is a Utah factory. Such a factory would be built in Serbia as well.

With unlimited respect,

Nenad Djukic

Српска застава на Белој кући

Писма која је Ненад Ђукић послао у Америку Vivint-solar -у

Уговор о трговини Србије са Русијом

James Abram Garfield